MAHIR MADHUR JAUBAN

AssameseSexStory

Assamese Sex Story

ai kahini2 ghatisil jetiya moi class 9 t asilu.moi garomr bandh aru final exam d thandar dinot mama r gharot jao furibloi.mr soru mahi birat kamuk.aru pray deh2 dekhub bisari thake.ga dhub r somyot buk t mekhela pindhi nador parot dhua.bathrum t nudhay.tair age 23 tetiya.35 28 36 boga figur tair. ekdom dok doika joubn. hight 5.4 inch,dighal suli,dekhat o dhuniya. jetiya gat pani dhale nador pra tetiya kapur vigi dehot lipit khai dhre,piya 2ta, pet2,uru dukhn,kati valk dekha pwa jay.katir vajot kapur sumai jay.tai sokloke dekhai ga dhuisil..mr tetiya kiba hen lage.jihe2 moi siman dangr nhy.buja nubuja ktha jen lage eibor..konoba dangr a dekhile nissoy taik lukai lukai sai thaki haat marib bisarib ba kati marib (=bush mara aru kati mara duyotak bujay akhamaiyat) bisarib.moi sihotr ghrt gole tai khub valpay.karan tai mr dara nijor bush r jala marib bisarisil.tai muk pray ga malis, suli malis,kamar malis,pithi malis, hat malis krib d muk tair osrot niyar sesta krisil.muk uttejit krib bisarisil.taio muk moi nokowate ga malis disil.ga malis krib moi kwa nasilu kron mr laj lagisil ga malis krib aru krabloi.tai krisil jate mr deh2 larib pare aru kisu holeo joubnr sukh lob pare.tair pithi malis krote mr hat kpisil,kene lage bujab nwaru.kin2 tai sukhi hoisil moi tai bisora dikht kisu aag borar babe.tai subidha palei muk joubnor kamonar ktha sikab bisarisil.tair proti durbol kri tair deh,bush r jui nubab bisarisil.TV sale mr osrot bhi mr uru t hat buli thake,lari thake..ketiyaba mr kolat bhi deh2 mr oprot pelai dia,ketiyaba muk tair kolat bhai loy aru njonar dre mr bari r oprot hat rakhe.moi rang singa pri jao lajote.ketiyaba muk dia,ketiyaba muk tair kolat bhai loy aru njonar dre mr bari r oprot hat rakhe.moi rang singa pri jao lajote.rati tair pisor pra jorke saboti dhre.deha2 ghohi dia..muthote tai muk kati mariboloi mati thake aakar ingitere.mr deh2 lage taik. mahir naam anindita. ..rati tair lgot a thaku.ekhn lep r tlot.light of krar pst tai muk saboti dhre thanda buli koi.moio dhru,ndhrile dhrib dia.buk khn mr mukht guji dibr sesta kre…gar oprot vori uthai dia.lahe lahe moro valoga hl.moio jouno sukh lob dhrilu.rati tai mr urut tair uru thoi

ghahi thake.pisdina moi dangr gamusa ekhn pindhi rati sub glu.jate mr nogno uru t tair uru ghahib pare aru besi maja pao.sidinao tai mr uru t ghahib dhrile,moi mr gamusa khn dangi dilu uru uliyai dilu.tai ghahi thakil.olp pst taio tair frok to dangi d tair nogno uru mr nogno uru t logai dile.deh2 som some gl,rim jime gl..tai uru t uru ghahib dhrile.ki je val lagisil bujab nwaru..taio sidina besi valpaisil.mr bari/kosu uthi gl.olop olop bijolua olai boi ahil..tai vori aru oproloi uthale.mr barit tair aathu lagi gl.tai gm pale j mr kasu uthise.duyotre kiba laj lagil.aru aami duyo atori ahilu..sidina tenek gl.pisdina moi agote sui thakilu.vabilu tai ki kre sao.tai bisonat bagor d muk matile.moi namatilu.valk sale,mr sosake sulu buli vabile.tai muk saboti dhrile aru mr oprot vri uthai dile..hesib dhrile muk.tair ukhah nikhah gram hl.tai mr gamosa khn kamorloi dangi d mr mukhloi sale kijani moi sare asu.moi sup sap thakilu.tar pst tai tair uru mr uru t uthai dile,mr bari uthisil.athure mr bari dalot hesi thakil.mahir nakor ghon

muk tipile aru tair athure mr bari uthise ne nai sale.mr bari uthisil.athure mr bari dalot hesi thakil.mahir nakor ghan grom ukhah moi gm paisilu.pst tai vori gusale aru nijor frok 2 naviloi dangile aru panty2 athuloi nomai dile…aibor deki mr baridal ton tonab dhrile.tai etiya mr uru dukhn larib dhrile.jorke tipio dia uttejonat.uru lari lari mr bari t hat dile.mr up (under pant) r oprt hat furab dhrile.moi anei toponir vab dekhabloi uh.. uh.. kri deh2 lorai dilu.mr khub val lagil.tai mr up to khuli baridal ulai lole aru navir pra vrir potaloi gotei deh2 larile.baridal opror pra talaloijor valagil.tai mr up to khuli baridal ulai lole aru navir pra vrir potaloi gotei deh2 larile.baridal opror pra talaloi jor jor k lari thakil.moi uttejonat thakib nwara hlu.tai fofai fofai laria thakil.mahir ei otyasarot mr bari r pra piskari dre bijolua birjo olal.mahir hatot pril gotei khini.mahia mr birjo loi tair bush t ghohi dile…ki j kamuk kaam! lari thakil.bga bga fen olal tar pra.tai thakib nwra hoi ahil aru mr bari2 pagolr dre larib dhrile aru pst supib dhril.gotei

bri2 mukh t vorai thakil.supi supi saf kri dile..aru eta somyot tair bush khn mr uru t ghohi ghohi dhakka marib dhril. uru t tair pisola kamros lagil.tai birat grom hl.tai muk ghurai d mr katit utha hen kri bush lgai d jork hesi dhri aah.. aah.. kri dhakka marile khor khor k.aru olp pst tair paani,bijolwa khini olai gl,mr katit lagil.mr katit sikhini ghohi dile tai.kisu smoy muk saboti dhri thakil.pst atori nijor thait sui thakil.moi eko nkrilu.taik tuponi ohai dekhai thakilu .matho dui ebar aanga muri marilu,aah.. uh..krilu.tai mr kapur thik nkrile,hoy2 moi ratipuwa ratir katha khini gm pwa2a \bisarisil.ba moi j vauti dhri asu janisil.ratir ghtona2r pst mr sahos barhisil.janisilu j taik mr bari2 lage.sidina dnot tai muk pithi malis kri dib dile,moio dilu.olp diyar pst kle etiya hb de baki khini rati dibi.aneke koi mr fale sai hahile.moio hahilu.mr osror pra jwar smoyot mr katit tipi d gl..mr bari uthi gl.kin2 ratiloi rakhib lga hl.rati ekeloge sub glu duyo.tai walor osrot sule.lep uri tai kle ”toi badmas hoisa ajikali,kin2 moi tot k besi badmas hoisu,hoina?” enek koi hahile.moio hahilu.aji mahir dangr piya 2tar pra gakhir kham buli thik krisilu.nangoth kri tair deh2r maja … …lom buli vabisilu.aji amar milon/songom hb.tai muk osrot jab kle,moi glu.saboti dhrile,moio dhrilu.mr uthot suma khale,moi suma khalu.aru duyo suhib dhrilu duyore oth.kob nwarakoi a.aami grom hoi glu.mahia muk osrloi tani aanil ru mr kati larib dhril.moio anei nathaki mahir pithi khn larilu,pst tair masto kati dukhn larib dhrilu,tipilu.kumol kumol kati.lari val lagil.tai aru gram hoisil,moio hoisilu..etiya laj,sankos nhowa hl.tai sidina shirt aru gown pindhisil.moi tair shirt r oprot a tair dangor,komal piya 2ta tipi dilu.tai aah.. k uthil.moi jork jork tipi dilu.tair sot potoni brhil.duyo duyor

shirt khulib dhrilu.mr shirt,gengi khuli d deh2 larib dhril.moio tair shirt r button khulilu.tair kol koila deh2 olai pril.bari ton tonai uthil.mahir bga bra r oprot a piya 2ta khab dhrilu..tai dighl k uh… uh.. krib dhril.tair bra2 khuli dilu.34 bra siz.kin2 tight hoy.36 lage taik..khular pst aru dangr dekha gl piya 2ta.moi pagolr dre supib dhrilu. khalu,kamurilu..tai aah uh dhronr birat kamuk sobdo olab dhrile.mahia mr pant r tolere hat vorai bari2 larib dhril.moi soku mudi dilu aramot.tai fofai fofai mr pant2 khuli dile.moi ekdom nogno hoi glu.bri2 thiyo hoi asil.tai mr gotei deh2 larile.aru mr bari2 hatere dhri jor jor k tol opor krib dhrile.taik klu besik nkribi paani olai jab mr.tai eko nkle aru bri2 supib dhrile.tair bush r pra o olop olop paani boi asil.ki j kamuk pribes.moi thakib nwara hlu tair suponit.sesot tair mur2 mr barit hesi dhrilu,mr paani olai gl tair mukhot a.tai kisu khale,kisu bushot ghohi lole.moi thanda hlu.kin2 tair grom brhil.tai bisonat sui dile.moi tair gown2 khuli dilu.panty2 viji goisil. sungi salu. birat bari utha sent. moja.

mahir panty2 khuli dilu.tai ekebare nogno hl mr dre.ki j valage gavoru sowalir nogno deh sai.tair gotei deh2 larilu,suma khalu.ki j kati mar kati mar deh tair.aaio…mahir paani olab smoy hoisil.muk tair bush larib kle.moi larib dhrilu.suli nasil bush t.lari valagisil.komal,dhila,fula,bijolua,grom bush.ki j mojar sent bush r.kamuri khab mn jay.tai anguli eta sumai dib kle bush t.moi futa2 bisari pwa nasilu.bisari pai anguli2 olop sumai dio tei tair paani olai gl.tai aah..aah.. aaaah… kri mr anguli2 hesi dhrisil bush t.moi talot hat pati paani dhrilu.bush2 seleki dilu.nimokhia jen lagil.sei khini mr bari2t ghohi dilu.aru malis krilu.olp jirai tai aru suma khab dhrile,bari2 malis krib dhrile.mr bari2 thiy hb dhrile.tairo bush2 larilu,anguli sumai d kati mari dilu.taio grom hoi uthil.duyo duyoke bisonat baguri juguri kamurib

dhrilu.khab,selekib dhrilu.tai kle thakib nwara hoisu sumai diya.moio tair oprot uthilu.tai bari2 bush r futat thoi mor katit dhri tolfale hesa dile.moi gm palu tai j muk sumai dib koise.moi olop jor dilu, nusumal. pisol khai bahirot olai gol aibar tair vori dukhn meli d,hatere bush2 meli bri2 futat thoi hesib ingit dile.moi hesi dilu.aibar barir matha2 sumai gl.tai oh.. kri uthil.moio aah k uthilu.birat valagisil,sukh paisilu jibnot npowa…aru jor dilu.aru olp sumal.jor d asu sumai ase.aadhar besi sumal.tai rakhib kle.dukh paisil kijani.moi rakhilu.vitorot ki j grom.juir angotha r dre.tar pst aru jor dilu,sumal.ebar jor k dhakka marilu gotei bari2 sumai gl.tetiya mr bari 6 inch.tai olp ksto paisil.tar pst bari2 oloa sumoa krib dhrilu.kin2 15 bar man krar pst tair aru paani olai gl.tai nithor hoi pri thakil.moi kin2 kati mari

a thakilu.thep thep sobdo hoisil.piya 2tao maje maje tipi diu,supi thakilu.bisona lri asil kati mara babe.kisu smoy kati marar pst mro olab lga hl.mahi a paani bahirot ulab dile.moi mahir panty2 loi tat barir paani ulai dlu.bari2 lahe lahe soru hl.duyo vagrot nijor nijor thait sui dilu.ketiya tuponi ahil kb nwarilu…ratipuwa 4am t aakou sar palu.duyo kapur pindha nasilu.mahir dangr bga piya 2ta mr mukh r sonmukhot asil.moi suma khalu.seleki thakilu.mahi sar pale.tai mr kati, bari2 larib dhril.bari uthil.mahia hatot thu loi mr katir futat ghohi dile.aru lahe lahe anguli eta sumai dile.mr bari for forab dhrile.moi ek jump mari tair oprot uthi bushot bari vorai di dhapa_dhup bush marib dhrilu.mahi a soku mudi

aaio aaio kri thakil..aru bol d bol d bari marib dhrilu.aru piya2ta tipi,supi thakilu…kisu smoy pst tair paani ulal, ular agote muk jorke saboti dhrisil..moi tair futa mari thakilu.tai mr paani sonkale ulabr babe mr katit aru anguli sumai dile.pst anguli2 uloa sumoa krib dhrile.mr kiba hen lagil.paani uloa jen a paw.gtike moi bush mara goti/speed borhai dilu.taio muk angulire kati mari thakil.double kati mara r folot mr kisu smoy pst paani ulai gl.tair navit paani arilu. mahia gotei ga2t seikhini ghohi dile.mahir osrot sui dilu.tai kle _valagil aji,tor karone.moio valoga buli klu.moi klu piyah laise,gakhir khab d a mahi.eta piya mr mukht guji dile.moi supi thakilu dangr,komol,bga piya 2ta.olp pst klu mahi gakhir khab pwa nai.tai mrom kri kle etiya gakhir nolay,dhunu(batcha) hole he gakhir olab..kin2 moi jor jor k tipib dhrilu.olop kiba olal.moi aru jor jor k tipi olp gakhir uliyalu.gakhir sprey korar dre ahi mr mukhot sumal..aneke duyota piyar gakhir khalu.tar pst duyo kapor pindhi sui thakilu… iyar pst aami aru bhut bar kati mara mari krisu.aami

subidha palei joubonr odomoniyo kamona puron krisilu.bhut thait suda sudi,sex,fuck,kati mara mari krisilu..pst moi mahir katir futa2o marisilu.katir futa marile bush r paani ulai thoka asil… etiya mahir biya hoise aru eta lorar maak.kin2 etiya o aami kati maru subidha palei.mahir etiya age 34, deh2 sei agor drei buseli hoi ase.dekhilei barir paani boi ahe. piya,kati agot k besi dangor hoise..moha deu a mahik valk … ..bush marib pare,kin2 aromvoni mr lgt kra babe kiba ek beleg moja pay mr lgt futa duta mari aru mr bari2 supi aru barir paani khai… ei2 a mr aru mahir kati mara kahini. kene pale 

AssameseSexStory