Mamir Logot Sex

AssameseSexStory assamese sex stories

Assamese Sex Story

Asakoru xokolure val.Kahini tu hol mur usoror mami egorakir.

Asolote try korisilu moi mamir voniekok ,

nuarilu maneaag barhibo nuarilu mami k

finally chudon tu dilu. Mami e private school

t sakori kore. MamaDRDA t kore. 2009

manote biya hol kintu etiloike kesua hua nai,

so asa almost bad dile. Mamiso- so type,

thikai ase kesua hua nai karone oboisya

figure tu ekai ase. 26-32-34 typor bor

besidangor nohoi kintu thik thak.

Moi ketiau soku dia nasilu tauk, moi mami r

bhoniek BSC complete kori ghorote ase, olop

dinGuwahati t asil kiba company kam korisil,

karubar pora thukon khale neki etia adhate

kam erighorot bohi ase. Moi try kori asilu

haitu mal he.

Asolote moi etialoike biya nuhua fresh mal

chudi pua nai, oboisya aunty chuddar test

eaibeleg…ji khaise xi he bujibo tar xuad !

Fresh thikai ase kintu experience makes one

perfectalways..!!!

Kahini tu arombho hol jua mahot mamir

bhoniek vinihiekor (mamar) gorolooi ahisil.

Mur agorepora soku asileai, kintu bina kamot

jabolau olop baya lage, jihetu goi nathakutu..

…Kintu koi nohoi ‘There is a will..a way”

rasta ulai gol. Amar ghorot mistri logaisile

kamor babe,mama r ghor usorote tar pora

moi jokhola tu aniboloi jabo logia hol. Moi

valai palu chance temal tu sai ahim. Golu,

gorom bondho soli asil mami ghorote mama

nasil, moi goi mami k oharkaron kolu. Mami

e kole mama nai tuki (mamir bhoniekok)

thoboloi gol, bahire bahireGuwahati jabo

kiba kamot. Dudin man deri hobo.

(Dhet kopalei baya…thela ekhon mati jokhola

tu pothai dilu)

Mami- Boha sah khai jua

.Moi- mami nobohu neki…ga dhuai nai…tate

mistrik kiba lagile akou dukan jabo lagibo.

Mami- Ketiaou nahai boha…

(mami e kopahi sador ekhon pindhi asil,

boga blouse eta ga dhui ahisil, sulit gamsa

ekhonbandhi thoisil….dangor kotha tu hol

blouse r tolot eku pindha nasil…magur

boronor nipples gitajiliki asil , jetia mur soku

gol moi aru soku ghurabo nuarilu,,,thor hoi

xai phalei sai thakilu)

Mami- Boha dei moi sah koru…

Moi- iat nu kiman bohi thakim, bola moi u

jau vitoroloi..

(mamai e sah korat lagil, valkoi sai dhoribo

parilu mamai thikai ase, size tu muta muti

thikthak…aru xai nipples duta dekhi mur

khara hoi goisil)

Mamie sah di mur xonmukhot thio hoi kotha

patibo lole.,mur sahor nisa ketiabai hakh

hol…mursoku mami r nipple dutat. Ebar

sokue sokue porat dekhilu mami e mur soku

kihot gom pale. Lajlagil olop.

Moi- mami goi thaku…Mami- kyo sah

nakhalai dekhun..moi kora sah khai bhal

napala neki ?

Moi- Nohoi mane iman gorom eaikaidin…

goromot moneai najai…

Mami-O o xaitu hoi….moi j rati xuboi pora

nai..goromot…mamare u sati futi kori thake…

bordikdar di thake mama re …(misikia hahi

eta marile…moi buji napalu ki mean korile)

tar pasotmami e kothar majot amar ghoror

usoror hotel ekhonor owner jonir manager

tur logot leti petithokar kotha ulal, mane

xaitu olop hot news hoi asil eaikaidin, kintu

mur asorit lagil mami emuk kuar karone)

Mami- manuhor xosake kam nai lukor kothat

mur xumuabole , ki dorkar ?

Moi-Thikei..

Mami- June ji kore jeneke val pai, moi j eibur

bor baya pau.

.Moi-mami tumi mane eaikaidin okole asa

neki..mama nai j ?

Mami- kyo ? rokhia hom buli vabila neki……

deka hola tu pariba oboisya…

(Mur akou lag lagil kinu dorkar asil,

xudhar..)

Moi-nai enai he xudhilu…

Mami-nai moi baya pua nai…aji he goise

mama…rati xubole dangor mama r suali jonik

koisu taiahibo.

Moi- nai mane moi ghorote asu tu, kiba

problem hole koba…

Mami-oo mur xuntu mamai ekor karone iamn

sinta hoise……….kom baru…ahiba tu ?

Moi- koi sua sun kyo nahim..

Mami- dekha jauk..

(Moi ghor ahieai mamir nipples aru mami r

kotha vabi hat marilu,bathroomor pora ulai

ebahirot moni khurik dekhilu…sak tuli asil

tai khankir bhorir bal dekhi akou thing

khale murbari….sinta korilu keneke kora jai j

eaikaidinor vitorote khale khabo lagibo

mamik..jihetu kesuanai gotike khojoti tu

thakiboi..mami r eta eta kotha monot

pelalu,ki kora jai….kopal phulil abelile mami

e phone korile)

Mami- pal okonman ahibo pariba ne , dorob

eta anibo lagisil..

Moi- Oo goi asu…

Goi pai dekhilu mami e muk muror bisor

tablet anibo kole, moi ani dilu

Moi- Khub bikhai se neki ?

Mami- o o..Moi- malis kori diu nki ??

Mami- dia baru..

(Mami bisonat uporooi mukh kori xule, aru

moi bam loi malis koribo dhorilu, moi gom

paisilu jmoi jothesto usorot asu olop try

korilai pam. Viks lagi mur sokur pora pani

ulabole dhorile)

Mami- loratuk misate moi iman kosto disu…

sau (mami e mur soku tu hatere

muhariboahil…mamir boobs duta mur hatot

tepa khabo dhorile, moi lokhyo korilu mamie

hesi dise bomgita mur bukut…mur soku tu

fuabo dhorile…mamir usakh mur mukhot

lagil bari akou kharahol…moi vabilu ji hobo

dekha jabo mamik hatere tani ani mur uth

khon mami r uthot guji loikiss koribo

dhorilu..5/6 sconder pasot mami e muk thela

mari dile)

Mami- ki korisa….eibur tumi pol…!!! Jua etai

jua iar pora…mama e gom pale mur ki hobo ?

Moi- mama k kune kobo…….? Moi tu

nokou……..aru tumi u koi ki lave iman bosor

hoi gol mamar pora tu tumi eku napala…kyo

tetia hole iman sinta korisa ?

(kolu hoi kintu mur sinta hol bor dangor

kotha eta bisekh novobakeai koi dilu…

voolkorilu…kintu mami r fale sai dhekhilu

mami r soku pani ulabo dhorise)

Agoloii.......

AssameseSexStory